Thứ hai

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thể chất

Văn học

Toán

Kỹ Năng Sống

Tạo hình

Bài tập thể dục sáng

Thơ: Cầu vồng

Ôn xác định vị trí phía trên- dưới, bên trong- bên ngoài

Kỹ năng bóc trứng

Vẽ mưa và tô màu cái ô