Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tạo hình

Rèn kỹ năng

Văn học

màu  quả dưa hấu

Không đi theo người lạ

Truyện: Anh em nhà thỏ

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tạo hình

Rèn kỹ năng

Văn học

màu  quả dưa hấu

Không đi theo người lạ

Truyện: Anh em nhà thỏ