Thứ hai

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

LQ Chữ cái

Khám phá

Toán

Kỹ Năng Sống

Văn học

Làm quen chữ cái g, y

Nghề làm đậu phụ Làng Chài

Tạo nhóm 9, Số 9

Kỹ năng nạo dưa chuột

Truyện: Sự tích Hồ Gươm