Thứ hai

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

LQ Chữ cái

Khám phá

Toán

Kỹ Năng Sống

LQVH

Làm quen chữ cái p, q

Mùa xuân của

Cách xem giờ đúng giờ rưỡi trên đồng hồ

Không nghịchđiện

Truyện: Nàng tiên mùa xuân

Thứ hai

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

LQ Chữ cái

Khám phá

Toán

Kỹ Năng Sống

LQVH

Làm quen chữ cái p, q

Mùa xuân của

Cách xem giờ đúng giờ rưỡi trên đồng hồ

Không nghịchđiện

Truyện: Nàng tiên mùa xuân