Thứ hai

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Thể chất

Tạo hình

 

Toán

Âm nhạc

Thí nghiệm khoa học

Bài tập thể dục sáng

Nặn một số

 loại quả

 

Ôn xác định vị trí phía trên- dưới, bên trong- bên ngoài

 

Dạy hát bài: “Mùa xuân

 đến rồi

Câu đá

Thứ hai

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Thể chất

Tạo hình

 

Toán

Âm nhạc

Thí nghiệm khoa học

Bài tập thể dục sáng

Nặn một số

 loại quả

 

Ôn xác định vị trí phía trên- dưới, bên trong- bên ngoài

 

Dạy hát bài: “Mùa xuân

 đến rồi

Câu đá