UBND HUYỆN ĐÔNG ANH

TRƯỜNG MẦM VÕNG LA

Số:  …./ KH-MNVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Võng La, ngày 12 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Căn cứ Công văn số 177/PGD&ĐT-GDMN ngày 06/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh về việc Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021 - 2022;

Căn cứ công văn số 1052/UBND-KGVX, ngày 08 tháng 4 năm 2022 về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thuộc 30 quân huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục

Căn cứ công văn số 665/UBND - GD&ĐT, ngày 9 tháng 4 năm 2022, về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thuộc 30 quân huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục

Căn cứ vào kế hoạch số 37/KH-MNVL ngày 9/4/2022 về xây dựng Kế hoạch Đón học sinh đi học trở lại trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường mầm non Võng La

Trường mầm non Võng La xây dựng kế hoạch giáo dục cụ thể như sau: 

 

1. Mục đích- Yêu cầu

a. Mục đích: 

- Xây dựng các hoạt động giáo dục giúp trẻ làm quen  cô giáo, các bạn, trường, lớp mầm non, có nền nếp, thói quen tốt trong chế độ sinh hoạt tại trường mầm non.

- Lựa chọn các nội dung với các họat động nhẹ nhàng, thiết thực: các nhóm kỹ năng theo lứa tuổi, các hoạt động nghệ thuật ( âm nhạc, tạo hình), văn học, trò chơi, các hoạt động trải nghiệm...để tạo cho trẻ tâm thế thoải mái, vui tươi khi được đến trường.

+ Riêng đối với lứa tuổi MG 5 tuổi: trọng tâm dạy trẻ các chữ cái; chữ số; tư thế ngồi, cách cầm bút; các nhóm kỹ năng ( tự phục vụ, tự bảo vệ...) các hoạt động chuẩn bị tâm thế cho trẻ lên lớp 1!

- Phối hợp hiệu quả với cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại nhà trường.

b. Yêu cầu:

- 100%  các lớp xây dựng kế hoạch giáo dục và thực hiện theo chương trình theo điều chỉnh khung thời gian.

- Giáo viên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, nghiêm túc thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại nhà trường.

2. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi:

- CSVC: Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phòng học rộng rãi, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục và công tác phòng dịch.

-  Đội ngũ:

+ Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, yêu nghề, mến trẻ.

+ 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn

+ Các đoàn thể trong trường duy trì tốt nề nếp hoạt động và hưởng ứng các

phong trào một cách mạnh mẽ.

- PHHS: Đa số phụ huynh nắm được các biện pháp phòng chống dịch, phối kết hợp với giáo viên và nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Trẻ: Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 99%

b. Khó khăn:

- Đội ngũ:

+ Chất lượng đội ngũ chưa thực sự đồng đều, một số giáo viên trẻ kinh nghiệm còn thiếu.

+ Một số giáo viên nữ có con nhỏ nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

+ Một số giáo viên còn thiếu tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác trong công việc còn phụ thuộc nhiều vào công tác chỉ đạo của CBQL.

- Học sinh: Trẻ chưa có nề nếp do thời gian nghỉ dịch kéo dài

- PHHS: Một số phụ huynh chưa có ý thức  trong công tác phòng chống dịch

3. Nội dung

     - Sắp xếp môi trường gọn gàng, sạch sẽ, lựa chọn các đồ dùng, đồ chơi an toàn, dễ vệ sinh hàng ngày.

- Chỉ đạo các Tổ chuyên môn lựa chọn các nội dung tô chức hoạt động giáo dục (có phụ lục kèm theo)

+ Các lớp Nhà trẻ; MGB; MGN tập trung dạy các nhóm kỹ năng, các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình), văn học, trò chơi, các hoạt động trải nghiệm...phù hợp lứa tuổi.

+ Các lớp 5 tuổi trọng tâm dạy và rèn trẻ nhận biết 29 chữ cái và 10 chữ số, làm quen với trường tiểu học; các nhóm kỹ năng: tự bảo vệ, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng vệ sinh để giúp trẻ có tâm thế tốt nhất bước vào trường tiểu học.

- Không tổ chức các hoạt động giáo lưu, tập thể. Hoạt động ngoài trời chia ca cho các lớp để hạn chế tập trung khi hoạt động tại trường.

 - Trong chăm sóc trẻ và giáo dục trẻ, giáo viên chú ý các hoạt động đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ. GV đeo khẩu trang trong chăm sóc trẻ. HĐ dạy (nếu có thể) cũng đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho cô và trẻ.

- Tiếp tục duy trì hoạt động đăng tải các nội dung tuyên truyền phối hợp vói hụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ.

4. Tổ chức thực hiện.

a. Ban giám hiệu.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng các nội dung dạy học phù hợp với thời gian điều chỉnh của năm học 2021 – 2022.

- Thực hiện công tác kiểm tra các điều kiện trước và sau khi học sinh trở lại trường.

b. Tổ trưởng chuyên môn

- Xây dựng dự kiến chủ đề sự kiện theo điều chỉnh thời gian từ 13/4/2022 đến 20/5/2022.

- Lựa chọn các nội dung, hoạt động phù hợp với thực tế trẻ mới ra lớp sau thời gian dài nghỉ dịch Covid chỉ tham gia vào các hoạt động giao lưu kết nối tại nhà.

- Điều chỉnh kế hoạch giáo dục

+ Các lớp Nhà trẻ; MGB; MGN tập trung dạy các nhóm kỹ năng, các hoạt động nghệ thuật ( âm nhạc, tạo hình), văn học, trò chơi, các hoạt động trải nghiệm...phù hợp lứa tuổi.

+ Các lớp 5 tuổi trọng tâm dạy và rèn trẻ nhận biết 29 chữ cái và 10 chữ số, làm quen với trường tiểu học; các nhóm kỹ năng: tự bảo vệ, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng vệ sinh để giúp trẻ có tâm thế tốt nhất bước vào trường tiểu học.

-  Phối hợp với Ban giám hiệu xây dựng nội dung tuyên truyền gửi đến cha mẹ học sinh.

3. Giáo viên các lớp.

- Xây dựng môi trường lớp học, sắp xếp các góc chơi gọn gàng, thoáng, sạch sẽ, lựa chọn các đồ dùng, đồ chơi an toàn, dễ vệ sinh hàng ngày.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của lớp theo điều chỉnh của tổ chuyên môn và soạn bài bắt đầu từ ngày 13/04/2022, kết thúc vào ngày 20/05/2022.

- Thực hiện soạn bài trên word và lưu giáo án đóng quyển, có sự kiểm duyệt của ban giám hiệu.

+ Các lớp Nhà trẻ; MGB; MGN tập trung dạy các nhóm kỹ năng, các hoạt động nghệ thuật ( âm nhạc, tạo hình), văn học, trò chơi, các hoạt động trải nghiệm...phù hợp lứa tuổi.

+ Các lớp 5 tuổi trọng tâm dạy và rèn trẻ nhận biết 29 chữ cái và 10 chữ số, làm quen với trường tiểu học; các nhóm kỹ năng: tự bảo vệ, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng vệ sinh để giúp trẻ có tâm thế tốt nhất bước vào trường tiểu học.

- Nghiêm túc việc thực hiện lịch chia ca tổ chức các hoạt động dạy học, vui chơi ngoài trời.

- Tiếp tục duy trì hoạt động đăng tải các bài tuyên truyền trên hệ thống Website và nhóm Zalo lớp để phối hợp với phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Phối hợp, tuyên truyền với cha mẹ học sinh về các quy định của trường để chuẩn bị điều kiện cho trẻ đến trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Trên đây là Kế hoạch dạy học đảm bảo an toàn đón học sinh đi học trở lại. Đề nghị các Tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên các lớp nghiêm túc thực hiện

Nơi nhận:                                                                                

-  Phòng GD&ĐT (Để b/c)   

- TTCM, GV (để chỉ đạo thực hiện)

- Lưu VT                                                                                                                                      

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thắng